סוג כרטיס
מחיר
כרטיס 16SKD
₪850
כרטיס 8SKD למרכזיות קורל
₪575
כרטיס 8SFT עבור מרכזיות קורל
₪575
כרטיס 16SLS עבור מרכזיות קורל
₪1,250
כרטיס 8SLS עבור מרכזיות קורל
₪650
כרטיס 8TPF עבור מרכזיות קורל
₪550
כרטיס 24SLS למרכזיות קורל
₪4,000
כרטיס PRI עבור מרכזיות קורל
₪5,000
כרטיס 24SFT
₪4,000
כרטיס 8F8S-SL
₪500
כרטיס 8STD-SL
₪250
כרטיס 16SLS- SL
₪500
כרטיס 16SLS- SL
₪350
כרטיס 8 TPF עבור קורל SL
₪400
כרטיס 4TPF עבור קורל 2
₪400
כרטיס PRI עבור קורל SL
₪5,000