top of page
Organized Files

בנייה והפקת דוחות

ארגון דוחות נתוני העובדים הוא עניין המצריך זמן רב.
כאשר כל המידע נשמר במיקום אחד בניית הדוחות  תהיה קלה וזריזה עבורך. 
הסרת תהליכים ידניים והבטחת דיוק של השכר

רשומות עובדים מפורטות • ניהול יעיל של כוח האדם • חקירת כל היבט בעלויות כוח אדם • תובנות באמצעות דוחות • גישה בזמן אמת לעובדים

עובדים יכולים לנצל את הגישה למידע האישי בכדי לספק מידע אישי עבור משאבי אנוש בעוד שמנהלי משאבי אנוש ומנהליהם יכולים לאשר שינויים ולעדכן את פרטי העובדים מפורטל המידע העצמי שלהם.

 

בכל הנוגע לדיווח, המערכת מספקת חוזים סטנדרטיים עבור משאבי אנוש, הטבות, ניהול זמן ושכר עבודה וכן יכולת ליצור דוחות מוגדרים על ידי המשתמש על פי פונקציות של מחלקת משאבי אנוש.

העברת נתונים בצורה נגישה למחלקת השכר.

bottom of page